Nasze cele

Grupa operacyjna GHG W PRODUKCJI MIĘSNEJ ma na celu opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczną weryfikację metod redukujących emisje gazów cieplarnianych oraz zwiększających sekwestrację węgla w rolnictwie.

Planowane jest również opracowanie programu komputerowego do doboru metod redukcji i szacowania ich efektywności oraz kosztochłonności (kalkulator efektywności klimatycznej) dla potrzeb certyfikowania systemu produkcji wieprzowiny i wołowiny (QAFP, QMP).

Aktualnie w Polsce nie funkcjonuje żaden system, czy działanie, bezpośrednio nakierowane na redukcje gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej.
Proponowana przez grupę operacja pozwoli na praktyczne wdrożenie metod produkcji zwierzęcej redukujących emisje GHG, tak z chowu zwierząt, jak i jego bazy paszowej. Poprzez udział gospodarstw w pionierskim, niskoemisyjnym systemie jakości, możliwe będzie wykazanie wymiernego efektu redukcji emisji na potrzeby międzynarodowej sprawozdawczości. Uzyskane wyniki operacji przyczynią się do upowszechnienia metod niskoemisyjnych w gospodarstwach.

Pionierskie operacje

Realizacja pionierskiej operacji stanowić będzie przełom na tym gruncie, w wyniku którego powstanie pierwsze takie rozwiązanie w kraju. System obejmie pogłowie ok. 500 DJP oraz ok. 1000 ha UR, utrzymywanych i uprawianych z użyciem metod przeciwdziałających zmianom klimatu. Wdrożenie niskoemisyjnego systemu produkcji wieprzowiny i wołowiny wymaga w pierwszym rzędzie opracowania zwaloryzowanych i dedykowanych do krajowych warunków, praktycznych i wymiernych metod redukcji emisji.

Rezultatem takiego podejścia będzie opracowanie i praktyczna weryfikacja w gospodarstwach, katalogu metod redukcji GHG w produkcji żywca wołowego i wieprzowego. Pozwoli ona na opracowanie programu komputerowego do kalkulacji efektów i kosztów stosowania niskoemisyjnych metod produkcji, stanowiącego jednocześnie zbiór wymagań dla uczestnictwa w systemie i uzyskiwania minimum 20% redukcji emisji GHG.