Strona główna

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczną weryfikację metod redukujących emisje gazów cieplarnianych oraz zwiększających sekwestrację węgla w rolnictwie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grupa operacyjna
GHG W PRODUKCJI MIĘSNEJ
realizuje operację
Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości.

Celem operacji jest:

 • opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczna weryfikacja metod redukujących emisje gazów cieplarnianych oraz zwiększających sekwestrację węgla w rolnictwie,
 • opracowanie programu komputerowego do doboru metod redukcji i szacowania ich efektywności oraz kosztochłonności (kalkulator efektywności klimatycznej) dla potrzeb certyfikowania systemu produkcji wieprzowiny i wołowiny (QAFP, QMP).

The aim of the operation is:

 • development of assumptions, implement and practically verify methods of reducing greenhouse gas emissions and increasing carbon sequestration in agriculture,
 • development of computer software for selecting reduction methods and estimating their efficiency and cost-effectiveness (climate impact calculator) for the pork and beef production system certification (QAFP, QMP).

Efektem operacji będzie:

 • powszechnie dostępny katalog metod redukcji GHG i sekwestracji węgla w produkcji mięsa wieprzowego i wołowego, zwłaszcza objętego systemami jakości QMP i QAFP
 • wdrożenie niskoemisyjnych metod produkcji mięsa wieprzowego i wołowego (zwłaszcza QMP i QAFP) w praktyce produkcyjnej
 • opracowanie komputerowego kalkulatora efektywności klimatycznej
 • publikacja monografii naukowej dotyczącej metod produkcji redukujących emisję GHG i zwiększających sekwestrację węgla

The result of the operation will be:

 • widely available catalogue for GHG reduction and carbon sequestration methods in pork and beef production, especially under QMP and QAFP quality systems,
 • implementation of low-carbon pork and beef production methods (especially QMP and QAFP) in production practice
 • development of a computer-based climate impact calculator
 • publication of a scientific monograph on production methods that reduce GHG emissions and increase carbon sequestration.

Nasze działania

Operacja prowadzona jest w ramach działania 16 „Współpraca”.
Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 w Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.